Aktualności

Zasady organizacji zdalnej pracy z uczniem

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

 

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Zasady organizacji zdalnej pracy z uczniem

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śl. obowiązujące od 25.03.2020r.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania szkoły realizowane będą w sposób zdalny.

1. Metody pracy z uczniami  

  • samodzielna praca uczniów w domu, czytanie zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, oglądanie ekranizacji lektur, spektakli teatralnych, sporządzanie notatek, karty pracy, quizy.

2. Formy pracy z uczniem:

  • nauczyciele wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć. (publikują na swojej stronie, w chmurze, rozsyłają e-mailem, grupach social media, grupach komunikatorów)  oraz w dzienniku elektronicznym materiały, z którymi ma się zapoznać uczeń (dokumenty, filmy, nagrania dźwiękowe),
  • nauczyciele publikują w Internecie (na swojej stronie, w chmurze, rozsyłają e-mailem, grupach social media, grupach komunikatorów) oraz w dzienniku elektronicznym krótkie zadania do wykonania przez uczniów w formatach edytowalnych możliwych do wypełnienia na komputerze,
  • opublikowane dokumenty oraz zadania są dostępne cały czas tak, by uczeń mógł z nich skorzystać w dogodnym dla niego momencie,
  • po określonym czasie (po tygodniu dla przedmiotów 1-2-godzinnych lub krótszym w przypadku przedmiotów większej planowej ilości godzin) wszyscy uczniowie z danej grupy odsyłają rozwiązane zadanie w formie wypełnionego edytowalnego dokumentu (jeśli wypełniali na komputerze) lub zdjęcia wykonanej pracy (jeśli wykonywali ją tradycyjnie),
  • odesłanie pracy jest równoznaczne z realizacją tematu danej lekcji.  

3. Po uprzednim poinformowaniu  uczniów za w/w prace mogą oni otrzymywać punkty za aktywność na lekcji lub za zadanie domowe,

4. Nauczyciel zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom/prawnym opiekunom możliwość kontaktu (lub konsultacji) zgodnie z informacjami przez siebie przekazanymi. Kontakt odbywa się poprzez wcześniej wymienione komunikatory.

5. Konsultacje powinny umożliwić uczniom wyjaśnienie zagadnień sprawiających im trudność lub rozwianie wątpliwości związanych z zadaną pracą.

6. Kontakt z rodzicami w sprawie postępów ucznia w nauce, także uzyskanych przez niego ocen odbywa się poprzez e-dziennik.

7. W okresie nauczania zdalnego można prowadzić kontrolę części prac uczniów, natomiast po przywróceniu normalnej pracy szkoły nauczyciele dokonają weryfikacji całościowej oceny pracy ucznia. Prace będą oceniane jako aktywność lub zadanie domowe (z wagą 1)

8. Zajęcia wychowania fizycznego to nie tylko stricte aktywność fizyczna, ale także zajęcia na temat:

  • rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej, 
  • bezpieczeństwa w aktywności fizycznej,
  • edukacji prozdrowotnej i zdrowego trybu życia, 
  • bezpiecznego uprawiania sportu.  

Nauczyciel przedstawia uczniom katalog ćwiczeń, które bezpiecznie mogą wykonywać w domu czy też podczas spaceru.  

9. Dotychczasowy plan lekcji jest obowiązujący. Jednak biorąc pod uwagę utrudniony swobodny dostęp do komputera w domu, jak również inną efektywność pracy w domu, uczeń samodzielnie wyznacza sobie czas na realizację/odrabianie otrzymanych zadań. Nie dotyczy to zajęć on-line w czasie rzeczywistym.

10. Jeżeli zadania szkoły w pewnych przypadkach nie będą mogły być realizowane na odległość (brak dostępu do Internetu i komputera) dyrektor wspólnie z uczniem rodzicem/prawnym opiekunem ustali inny sposób realizacji tych zadań.  

 

Ewa Spinda
dyrektor ZSP w Zalesiu


 

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
163589
Free business joomla templates